Cooperació transfronterera

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà està participant en aquest moment en dos projectes de cooperació transfronterera.

El projecte Prospectsaso POCTEFA centrat en la prospectiva transfronterera sanitària i social. Aquest projecte està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

El projecte “Bones pràctiques en capacitació parental per a famílies en risc d’exclusió social a l’Espai Català Transfronterer” en el marc de les subvencions Eurodistricte que financen projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer. Podeu consultar el document final del projecte en aquest enllaç.

Podeu veure el vídeo del projecte Eurodistricte 2016 en aquest enllaç.

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal forma part des de principis de l’any 2015 en una xarxa de cooperació transfronterera en l’àmbit social i sanitari existent des de l’any 2007, liderada pel Pôle Resources de Développement Social de Perpignan, espai de formació superior en l’àmbit social i sanitari integrat per l’Institut Régional du Travail Social de Perpignan (IRTS) i la Universitat de Perpignan Via Domitia (UPVD) .

L’interès de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per integrar aquesta xarxa de cooperació transfronterera se centra en l’oportunitat que ofereix aquest espai de treball per promoure projectes que millorin la intervenció social i l’atenció a les persones, atendre adequadament les problemàtiques socials transfrontereres, orientar i reforçar la praxi professional i promoure la innovació social en el nostre territori.

En l’edició del programa de subvencions Eurodistricte de l’any 2015, l’àrea de Benestar en partenariat amb l’IRTS va elaborar un diagnòstic social transfronterer que es pot consultar en els enllaços següents:

Diagnòstic Social Transfronterer (versió en català)

DIagnostic Social Transfrontalier (version en français)

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà participe actuellement à deux projets de coopération transfrontalière.

Le projet Prospectsaso_POCTEFA axé sur la prospective transfrontalière et sociale. Ce projet est cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).

Le projet «Bonnes pratiques en matière de formation parentale pour les familles à risque d’exclusion sociale dans l’Espace Catalan Transfrontalier» dans le cadre de les subventions Eurodistrict pour financer des projets de coopération dans l’Espace Catalan Transfrontalier. Vous pouvez consulter le document final du projet sur ce lien.

Vous pouvez voir la vidéo du projet Eurodistricte 2016 sur ce lien.

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà participe depuis 2015 dans un réseau de coopération transfrontalière sur le domaine social et sanitaire  existant depuis 2007, dirigé par le Pôle  Ressources de Développement Sociale du  Perpignan, espace de l’enseignement supérieur dans le domaine social et de la santé composé par l’Institut Régional du Travail Sociale Perpignan (IRTS) et l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD).

L’intérêt de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà d’intégrer ce réseau de coopération transfrontalière se concentre sur l’opportunité offerte par cet espace de travail pour promouvoir des projets qui améliorent l’intervention sociale et de soins pour le citoyenneté, traiter de façon adéquate les problèmes sociaux transfrontaliers, guider et renforcer la pratique professionnelle et promouvoir l’innovation sociale dans notre territoire.

Dans l’édition du programme de subvention Eurodistricte 2015, l’àrea de Benestar del Consell Comarcal en partenariat avec IRTS ont conduit la realisation d’un diagnostic social transfrontalier qui peut être consulté sur ces liens:

Diagnòstic Social Transfronterer (versió en català)

DIagnostic Social Transfrontalier (version en français)

banner_taula-04-04

 

banner_taula-04-04

 

banner_taula-04-04